Aplikacja Diversesystem Pobierz aplikację a dostaniesz 30 zł
przy zakupach powyżej 100 zł
ZAINSTALUJ

Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego Diverse Club

1. Postanowienia wstępne

1.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Diverse Club (zwanego dalej "Programem") organizowanym przez ETOS S.A. właściciela marki Diverse, zarejestrowanego w Gdańsku 80-298, ul. Bysewska 23 (zw. dalej "DIVERSE").

1.2. Diverse Club (zwany dalej "Klubem") ma na celu budowanie relacji między Uczestnikami Programu (zwanymi dalej "Uczestnikami") a marką Diverse oraz dedykowanie im specjalnych ofert.

1.3. W programie uczestniczą wszystkie regularne salony prowadzone pod marką Diverse na terenie Polski oraz sklep internetowy https://www.diversesystem.com. W programie nie biorą udziału Outlety. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, co do zakupów w sklepie internetowym https://www.diversesystem.com, zastosowanie mają postanowienia regulaminu, zamieszczonego pod adresem:

https://diversesystem.com/pl/sklep/regulamin

2. Uczestnicy programu

2.1. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.

2.2. Z udziału w programie Diverse Club wyłączeni są pracownicy firmy ETOS S.A., franczyzobiorcy, licencjobiorcy, pracownicy punktów sprzedaży detalicznej sieci „Diverse” oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest rejestracja karty Diverse Club zgodnie z postanowieniami pkt 3.2 niniejszego Regulaminu.

3. Karta stałego Klienta – Diverse Club

3.1. Korzyści

Posiadacz karty Diverse Club jest uprawniony do korzystania z przywilejów określonych w okresowych ofertach Diverse dedykowanych dla Uczestników, w szczególności do:

- zwrotów, wymiany towaru bez konieczności okazania paragonu do 21 dni od dnia zakupu,

- reklamacji towaru bez konieczności okazania paragonu,

- możliwości korzystania ze specjalnych promocji,

- atrakcyjnych rabatów,

- dedykowanych ofert w sklepie internetowym oraz w sklepach regularnych.

Rabat przyporządkowany jest do karty Diverse Club, więc tylko posiadacz karty może zrealizować rabat. Rabatu nie można przekazać osobom trzecim. Całość korespondencji z Uczestnikami programu odbywać się będzie drogą elektroniczną lub za pomocą SMS. Informacje o aktualnych korzyściach dla Uczestników programu będą im komunikowane w trybie opisanym w zdaniu poprzednim. Poszczególne oferty i promocje mogą być limitowane terminowo i ilościowo. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych ofert i akcji promocyjnych będą prezentowane uczestnikom w sposób wyczerpujący w komunikatach kierowanych drogą poczty elektronicznej. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a treścią ofert kierowanych na adres e-mail, pierwszeństwo mają zasady poszczególnych akcji promocyjnych określone każdorazowo w korespondencji elektronicznej.  

3.2. Jak otrzymać kartę i zarejestrować się w programie?

Aby otrzymać kartę Diverse Club, należy pobrać aplikację Diverse na telefon. 
Aby zarejestrować kartę w sposób umożliwiający uczestnictwo w programie lojalnościowym Diverse Club należy poprawnie wypełnić formularz rejestracji uczestnika w aplikacji lub na stronie https://diversesystem.com/pl/user/dc. Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką, następnie wyrazić zgodę na warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie programu lojalnościowego Diverse Club oraz zgody formalne na przetwarzanie danych osobowych przez DIVERSE. Dokończeniem procesu rejestracji jest kliknięcie w link aktywujący wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail. Jeśli Klient nie zarejestruje się w aplikacji Diverse lub na https://diversesystem.com/pl/user/dc oraz nie zaakceptuje regulaminu programu lojalnościowego oraz zasad przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych, Karta Stałego Klienta nie zostanie aktywowana tzn. nie będzie uprawniała do uczestnictwa w Programie.

Cofnięcie uprzednio udzielonych zgód, o których mowa w powyższym akapicie, jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie lojalnościowym Diverse Club.

3.3. Sposób korzystania z Diverse Club Card

Zasady poszczególnych ofert i akcji promocyjnych będą każdorazowo określane w korespondencji kierowanej na adres e-mail Uczestnika.

3.4. Unieważnienie karty

DIVERSE zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty Diverse Club Card w sytuacji pozostawienia przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych lub w przypadku uzasadnionych podejrzeń nadużyć.

4. Zwroty i reklamacje

Reklamacje produktów zakupionych  przy użyciu karty Diverse Club w ramach poszczególnych ofert podlegają takiej samej procedurze reklamacyjnej, jak każdy inny towar zakupiony w sklepie, chyba że inaczej postanowiono w zasadach poszczególnych ofert promocyjnych.

Zwrot towaru zakupionego przy użyciu karty/ aplikacji Diverse Club możliwy jest przez 21 dni, począwszy od dnia zakupu bądź odbioru paczki przy zakupach w sklepie internetowym.

5. Uszkodzenie lub utrata karty

5.1. W przypadku uszkodzenia lub utraty karty (zagubienie, kradzież) należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić sprzedawcę lub bezpośrednio Biuro Obsługi Diverse Club, zgłaszając problem na adres e-mail: biuro@diverseclub.com. Informacja musi zawierać numer karty, imię i nazwisko oraz dane adresowe zgodne z podanymi w procesie rejestracji karty w systemie.

5.2. Po otrzymaniu informacji od Uczestnika o uszkodzeniu lub utracie karty, Pracownicy Biura Obsługi Diverse Club zablokują kartę, która została uszkodzona lub utracona.

5.3. DIVERSE nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie karty przez osobę trzecią wykonane do 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia przez Dział Obsługi Diverse Club.

5.4. W przypadku odnalezienia karty, której utratę zgłosił Uczestnik, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Dział Obsługi Diverse Club.

6. Postanowienia szczególne i zastrzeżenia

6.1. Uczestnik powinien powiadomić Biuro Obsługi Diverse Club o zmianie imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail w terminie 10 dni roboczych od momentu wystąpienia zmiany. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego wymogu obciążają Uczestnika.

6.2. W przypadku naruszenia regulaminu przez Uczestnika, DIVERSE zastrzega sobie prawo do anulowania karty i/lub wykluczenia Uczestnika z Programu.

6.3. DIVERSE zastrzega sobie prawo ogłaszania czasowych promocji lub akcji, również przy współpracy ze stroną trzecią.

6.4. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną kartę Diverse Club. W przypadku gdy Uczestnik Programu korzysta z kilku kart Diverse Club, DIVERSE (ETOS S.A.) zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich kart tego uczestnika.

6.5. Uczestnikom Programu nie przysługuje wobec DIVERSE żadne roszczenie wynikające z samego stosunku członkostwa w Programie.

6.6. Regulamin programu lojalnościowego jest ważny przez okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy ETOS S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji postanowień regulaminu i zasad rabatowania lub wydłużenia okresu trwania regulaminu w jego obecnej formie. Wszelkie zmiany będą komunikowane elektronicznie, w sieci salonów Diverse oraz na https://www.diversesystem.com/pl/diverseclub

7. Zakończenie programu

DIVERSE może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.

8. Biuro Obsługi Diverse Club

Wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Programu i korzystaniem z karty udziela Biuro Obsługi Diverse Club. Zapytania należy przesyłać na adres e-mail: biuro@diverseclub.com.

9. Przetwarzanie danych osobowych:

9.1. Administratorem danych osobowych jest DIVERSE, którego dane identyfikacyjnego określa 1.1. Regulaminu. Dane osobowe przekazane przy rejestracji do programu lojalnościowego Diverse Club są przetwarzane przez Administratora w celu wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

9.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do uczestnictwa w programie lojalnościowym Diverse Club.

9.3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, według którego przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

9.4. W trakcie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W powyższych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Cofnięcie uprzednio udzielonych zgód, o których mowa powyżej lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie lojalnościowym Diverse Club.

9.5. Administrator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane podmiotom współpracującym z DIVERSE w celach marketingowych, w szczególności dla celów przekazywania informacji na temat produktów, promocji i ofert handlowych wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej lub SMS.

9.6. Dane osobowe pozyskane w trakcie rejestracji i uczestnictwa w programie lojalnościowym Diverse Club przechowywane są przez okres uczestnictwa w tym programie.

9.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.8. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@etos.pl.

10. Przepisy przejściowe

10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2015r.

10.2. Uczestnicy, którzy, przed dniem wejścia w życie Regulaminu w aktualnym brzmieniu, zarejestrowali jakiekolwiek zakupy przy użyciu karty Diverse Club w stopniu niewystarczającym do uzyskania rabatu przysługuje – w terminie do dnia 12.12.2015,  prawo do rejestrowania zakupów celem uzyskania jednego rabatu w wysokości 50 złotych oraz jego realizacji na dotychczasowych zasadach https://www.diversesystem.com/diverseclub/stary-regulamin-dc.html jednak nie później niż do 30.12.2015 roku. Po uzyskaniu i realizacji rabatu, uczestnicy Ci biorą udział w programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10.3. Uczestnicy, którzy - przed dniem wejścia w życie Regulaminu w aktualnym brzmieniu – uzyskali prawo do rabatu wartościowego, lecz tego rabatu nie zrealizowali, są uprawnieni do realizacji rabatu w terminie do dnia 12.12.2015. Po realizacji rabatu, uczestnicy Ci biorą udział w programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Newsletter

15% zniżki na zakupy

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj kod