Aplikacja Diversesystem Pobierz aplikację a dostaniesz 30 zł
przy zakupach powyżej 100 zł
ZAINSTALUJ

Reklamacje

ZASADY I WARUNKI

ZGŁASZANIA REKLAMACJI TOWARÓW ZAKUPIONYCH

 

I

Wprowadzenie wyjaśniające oraz podstawa prawna reklamacji.

Szanowny Kliencie,

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w Towarze przysługuje Ci możliwość zgłoszenia reklamacji, jednak należy pamiętać, że odbywa się to w dwóch różnych trybach reklamacyjnych zależnych od daty zawarcia Umowy sprzedaży:

·        Jeśli Umowa sprzedaży została zawarta do dnia 31 grudnia 2022 r., reklamacja Towaru podlega zasadom rękojmi na podstawie przepisów Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

·        Jeśli Umowa sprzedaży została zawarta od dnia 1 stycznia 2023 r., w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. przepisów krajowych wdrażających postanowienia unijnej Dyrektywy towarowej z dnia 28 maja 2022 r., reklamacja Towaru podlega zasadom braku zgodności Towaru z umową na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

II

Uprawnienia Konsumenta.

W zależności od zastosowanego trybu reklamacyjnego, dla zgłoszeń z tytułu:

·        Rękojmi – uprawnienia Konsumenta mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Konsument może żądać:

a) bezpłatnej naprawy Towaru reklamowanego (usunięcie wady), wymiany Towaru na nowy wolny od wad oraz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru bądź odstąpieniu od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca ma możliwość zareagowania w kontrze do żądania Konsumenta na zasadzie propozycji, co do której Konsument musi się ustosunkować.

·        Braku zgodności Towaru z umową - uprawnienia Konsumenta mają co do zasady charakter dwuetapowy (dwie sekwencje żądań), co oznacza, że Konsument ma możliwość przejścia do drugiego etapu uprawnień dopiero po uprzednim wyczerpaniu uprawnień z pierwszego etapu, jakimi są:

a) Bezpłatna naprawa Towaru reklamowanego (usunięcie niezgodności z umową) lub wymiana Towaru na nowy zgodny z umową. Należy zaznaczyć, że Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy oraz po jego stronie pozostaje decyzja o realizacji naprawy lub wymiany.

b) Drugi etap uprawnień Konsumenta to złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu od umowy, o ile żądanie spełnia jedną z pięciu przesłanek jego zastosowania, mianowicie:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową

2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową

3) Brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową

4) Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy

5) Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

 

III

Okres odpowiedzialność Sprzedawcy oraz termin rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

Dla obu trybów reklamacyjnych okres odpowiedzialności Sprzedawcy wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru w przypadku rękojmi bądź dostarczenia Towaru w przypadku braku zgodności z umową. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w ustawowym terminie:

·        14-stu dni kalendarzowych, zaś sankcją przekroczenia tego terminu przez Sprzedawcę jest uznanie reklamacji z zastrzeżeniem, że wskazany termin nie dotyczy żądania odstąpienia od umowy (Art.  561 [5] Ustawy Kodeks Cywilny) - dla zgłoszeń z tytułu rękojmi.

·        14-stu dni kalendarzowych, zaś sankcją przekroczenia tego terminu przez Sprzedawcę jest uznanie reklamacji (Art. 7a Ustawy o Prawach konsumenta) - dla zgłoszeń z tytułu braku zgodności z umową.

 

IV

Sposoby zgłoszenia reklamacji.

Reklamację Klient może zarejestrować:

·        W dowolnym stacjonarnym Sklepie Diverse, których lista jest dostępna pod linkiem http://www.diversesystem.com/znajdz-sklep.html przekazując Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z potwierdzeniem jego nabycia (faktura VAT, paragon lub inny dowód zakupu).

·        Wysyłając do siedziby Sprzedawcy na adres: ETOS S.A., ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk paczkę z reklamowanym Towarem, wraz z czytelnym dopiskiem „Reklamacja” oraz dołączając formularz reklamacyjny. Dostępny formularz ma charakter jedynie przykładowy i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych w inny sposób. Celem udostępnienia formularza jest ułatwienie zebrania informacji przez Sprzedawcę, które pozwolą reklamację rozpatrzyć.

 

V

Rozumienie pojęć:

Na potrzeby niniejszej informacji przyjęto następujące rozumienie pojęć:

·        Sprzedawca - ETOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 178415, NIP 584-030-32-02, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102 zł (wpłaconym w całości).

·        Klient – osoba fizyczna będąca Konsumentem, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym lub w Sklepie Diverse.

·        Konsument - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

·        Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.diversesystem.com za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, a także korzystać z pozostałych usług Sklepu Internetowego.Sklep

·        Diverse – sklep stacjonarny marki Diverse prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na jego rzecz.

·        Towar – rzecz ruchoma z oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym oraz Sklepie Diverse będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

·        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Towary albo zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w Sklepie Diverse, której przedmiotem są Towary.

·        Ustawa Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

·        Ustawa o Prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.

 

VI

Uwagi końcowe.

Szczegółowe postanowienia dotyczące dokonywania zamówień złożonych poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i dotyczące wykonania tak zawartej Umowy sprzedaży znajdują się w regulaminie Sklepu Internetowego pod adresem https://diversesystem.com/pl/sklep/regulamin.

Składając reklamację i wskazując swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu rozpoznania reklamacji przez administratora danych osobowych – Sprzedawcę, tj. Etos S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23. Sprzedawca zapewnia przy tym ochronę danych osobowych zgłaszających reklamację Klientów i oświadcza, że zobowiązuje się przetwarzać ich dane osobowe oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Klientów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na regulaminie przetwarzania danych dostępnym na stronie: https://diversesystem.com/pl/sklep/polityka-prywatnosci. Dane osobowe będą przy tym przetwarzane:  za zgodą osoby reklamującej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rozpoznania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Składającemu Klientowi reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych danych (art. 15 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pobierz druk reklamacji:

PDF

WORD

Newsletter

15% zniżki na zakupy

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj kod