Aplikacja Diversesystem Pobierz aplikację a dostaniesz 30 zł
przy zakupach powyżej 100 zł
ZAINSTALUJ

Regulaminy promocji

Większość promocji dotyczących sprzedaży w sklepie internetowym DiverseSystem.com odbywa się za pomocą "kodu" jego postać podana jest zawsze na banerze informującym o promocji na stronie głównej.

Kod należy wpisać w pole KOD RABATOWY w pierwszym kroku składania zamówienia na dole ekranu jak poniżej:

Po akceptacji system zmieni kwoty w koszyku.

Regulamin:

1. Promocja jest organizowana w salonach własnych, salonach franczyzowych oraz sklepie internetowym Diverse, posiadających w sprzedaży asortyment marki Diverse, CLTN, DiverseExtremTeam.
2. Promocja nie obowiązuje w salonach outletowych.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/akcjami promocyjnymi.
4. Przy tworzeniu zamówienia można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji wpisując odpowiedni kod.
5. Jeżeli w dniu promocji w salonie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne - klient musi dokonać wyboru z której promocji chce skorzystać.
6. Zwrot towaru w szczególności przy promocjach wiążących np. na drugi (tańszy) produkt -20% bądź kup 2 produkty a 3 najtańszy dostaniesz za 1 zł jak i promocji progowych np. rabat 25% przy zakupie za min. 200zł :
Konsument odstępuje od Umowy sprzedaży w całości bądź częściowo (w stosunku do niektórych tylko Towarów), wówczas zostanie na nowo naliczona cena Zamówienia z pominięciem Towarów, z których Konsument rezygnuje według zasad Promocji; w takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą A i kwotą  B – przy czym kwota A oznacza cenę Zamówienia pierwotnie złożonego przez Konsumenta, a kwota B oznacza cenę Zamówienia skorygowaną w związku z częściową rezygnacją.
Przy zwrocie jednego produktu nie objętego przeceną z kodu z dwóch które umożliwiają zakup 3 za 1 zł przy akcji trzeci najtańszy produkt za 1 zł - akcja przestaje działać i cena produktu otrzymanego za 1 zł wraca do swojej pierwotnej ceny.
7. Towar zakupiony w promocji podlega reklamacjom na standardowych zasadach.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy zgłaszać pisemnie w punkcie sprzedaży. Reklamacje rozpatrywane są w każdym sklepie.
9. Promocja nie obejmuje napojów ENERGY DRINK.
10. Promocja nie obejmuje reklamówek, których zakup proponowany jest klientom przy kasach w sklepach.

ad.do pkt. 6
W przypadku rabatów o charakterze warunkowym, obowiązującym, np.:
- przy akcji  –40 % NA DRUGI TAŃSZY PRODUKT: Klient, który zwróci droższy produkt, nie ma prawa do korzystania z tej promocji i zostaje zobowiązany do zakupu tańszego produktu w cenie regularnej obowiązującej w dniu zakupu. Po zwrocie jednego produktu nie spełnia warunków akcji dotyczących zakupu dwóch sztuk.

- przy akcji TRZECI PRODUKT ZA 1 ZŁ: Klient, który zwróci jeden z dwóch produktów w pełnej cenie, nie jest uprawniony do zakupu trzeciego produktu za 1 zł, ponieważ nie spełnia warunków akcji i zobowiązany jest do zakupu najtańszego produktu w cenie regularnej obowiązującej w dniu zakupu. Po zwrocie jednego produktu jest posiadaczem wyłącznie dwóch, więc nie jest uprawniony do rabatu wynikającego z akcji dotyczącej trzech sztuk.

- przy akcji -40% PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 200 ZŁ: Klient, który zwróci produkt i spowoduje, że wartość paragonu spadnie poniżej 200 zł, nie jest uprawniony do uzyskania -40% rabatu na resztę produktów, ponieważ nie spełnia podstawowego założenia akcji, tj. wartości zakupów powyżej 200 zł. W takiej sytuacji zobowiązany jest do zakupu rzeczy bez -40% rabatu.
 
 
 

Regulamin Promocji

w Sklepie Internetowym Diverse

 

 

§ 1.

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest „ETOS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178415, o numerze NIP: 5840303202, REGON: 192975787, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102 złotych, BDO 000012849, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

 

§ 2.

Definicje

1. Spółka (Organizator Promocji) - „ETOS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178415, o numerze NIP: 5840303202, REGON: 192975787, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102 złotych, BDO 000012849, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
2. Sklep Internetowy Diverse – Sklep prowadzony przez Spółkę w swoim serwisie internetowym pod adresem https://diversesystem.com.
3. Administrator Danych Osobowych – „ETOS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178415, o numerze NIP: 5840303202, REGON: 192975787, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102 złotych, BDO 000012849, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
4. Promocje – promocje prowadzone przez Spółkę w sklepie internetowym pod adresem: https://diversesystem.com, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
5. Regulamin Promocji w Sklepie Internetowym Diverse – niniejszy regulamin opublikowany w Sklepie Internetowym Diverse pod adresem: https://diversesystem.com/pl/sklep/regulaminy-promocji
6. Uczestnik Promocji – podmiot, który nabył produkty dostępne w Sklepie Internetowym Diverse na zasadach wskazanych w regulaminie Sklepu Internetowego Diverse (https://diversesystem.com/pl/sklep/regulamin-sklepu) w czasie trwania danej Promocji na zasadach opisanych w Regulaminie Promocji w Sklepie Internetowym Diverse i na zasadach danej Promocji. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

§ 3.

Postanowienia wstępne

Promocje są prowadzony przez Spółkę na podstawie Regulaminu Promocji w Sklepie Internetowym Diverse zgodnie z zasadami danej, konkretnej Promocji.
Regulamin Promocji w Sklepie Internetowym Diverse określa warunki udziału w akcjach promocyjnych organizowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Diverse z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
3.     Promocje nie są grą losową, o której mowa w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4.     Promocje prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Diverse.

5.     Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik Promocji potwierdza zapoznanie się
z treścią niniejszego regulaminu oraz zasadami danej Promocji i akceptuje ich postanowienia w całości, jednocześnie Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w danej Promocji.

6.     Szczegółowe zasady danej Promocji może regulować dedykowany dla niej regulamin lub mogą one wynikać z materiału informacyjnego danej Promocji (akcji promocyjnej).

 

§ 4.
Zasady Promocji

1.     Spółka może, w szczególności organizować następujące Promocje (akcje promocyjne):

1)     promocje w formie określonych upustów procentowych od cen sprzedaży na wskazany asortyment – obowiązuje ustalona przez Spółkę obniżka procentowa od regularnych (lub uprzednio obniżonych) cen sprzedaży na wskazany asortyment (np. -20% na wszystkie spodnie jeansowe),

2)     promocje w formie upustów procentowych od cen sprzedaży przy zakupach danych produktów za wskazaną kwotę brutto – obowiązuje ustalona przez Spółkę obniżka procentowa od regularnych (lub uprzednio obniżonych) cen sprzedaży na wskazany lub dowolny asortyment przy zakupie przez Uczestnika Promocji produktów za wskazaną kwotę brutto (np. za minimum 150 zł),

3)     promocje w formie danej obniżki procentowej od ceny sprzedaż  na drugi lub kolejny produkt, przy jednoczesnym zakupie przynajmniej dwóch (lub wskazanej liczby) produktów – obowiązuje przy zakupie przynajmniej dwóch (lub wskazanej liczby) produktów z kategorii wskazanej przez Spółkę w treści promocji, gdzie cena najtańszego produktu (lub odpowiednio produktów) zostanie obniżona o daną obniżkę procentową od ceny sprzedaż na wskazany lub dowolny asortyment. Przy czym Spółka zastrzega, że w przypadku gdy Uczestnik Promocji odstąpi od umowy w zakresie wymaganej liczby produktów uprawniających do skorzystania z promocji (np. dokona zwrotu droższego z zakupionych produktów), traci on uprawnienie do skorzystania z tej promocji i zostaje zobowiązany do zakupu produktu wyłączonego poprzez w/w odstąpienie z promocji (np. tańszego produktu) w cenie regularnej obowiązującej w dniu zakupu; przykładowo zwrot jednego produktu nie spełnia warunków akcji dotyczących zakupu dwóch sztuk,

4)     promocje dla klubowiczów Diverse Club – obowiązuje osoby, które są uczestnikami programu lojalnościowego Diverse Club na warunkach wskazanych w danej promocji (np. -20% na nową kolekcję do zakupów powyżej 150 zł). Warunki i zasady przystąpienia do programu, a także korzyści i zasady uczestnictwa w programie znajdują się na stronie internetowej https://diversesystem.com/pl/diverseclub/jak-otrzymac-karte ,

5)     promocje dla posiadaczy kodów rabatowych znajdujących się we wskazanej prasie lub na paragonach otrzymanych podczas wcześniejszych zakupów przez Uczestnika promocji w Sklepie Internetowym Diverse lub oficjalnych sklepach stacjonarnych marki Diverse na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązuje posiadaczy tych kodów, na zasadach opisanych szczegółowo dla danej promocji;

 

- każda z w/w promocji może według zasad danej promocji zostać automatycznie naliczona w koszyku zakupowym Sklepu Internetowego Diverse po dodaniu wymaganej liczby produktów lub po wpisaniu wskazanego kodu danej promocji.

2.     Promocje w Sklepach Internetowych Diverse trwają okresowo. Czas trwania każdej promocji jest każdorazowo określony przez Spółkę w ofercie komunikującej daną promocję. Promocje mogą być prowadzone min. w na określony czas, do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych lub do odwołania. Spółka ogłasza na stronie Sklepu Internetowego Diverse rodzaj promocji i czas jej trwania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania podanego z odpowiednim wyprzedzeniem w odrębnym komunikacie.

3.     Warunkiem skorzystania z danej promocji jest spełnienie przez Uczestnika promocji jej warunków.

4.     Promocje w Sklepie Internetowym Diverse nie obowiązują w sklepie internetowym outlet Diverse.

5.     Promocje organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie jednak za pośrednictwem Sklepu Internetowego Diverse.

6.     Promocje nie łączą się z innymi promocjami.

7.     Promocją objęte są wybrane (wskazane) produkty Spółki marki Diverse, Diverse Extreme Team, Dext Dakar, Coalition i innych należących do Spółki. Z danej Promocji mogą być wyłączone produkty danej marki lub danej kategorii, co zostanie wskazane.

8.     W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem Sklepu Internetowego Diverse, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do złożenia zamówienia na dany produkt objęty Promocją w terminie obowiązywania Promocji. 

9.     Promocje nie mają ograniczenia zakupowego, tj. jeden Uczestnik Promocji może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki określone w Regulaminie Promocji w Sklepie Internetowym Diverse.

10.  Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

11.  Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający warunki określone w Regulaminie Promocji w Sklepie Internetowym Diverse oraz przedsiębiorcy.

§ 5
Reklamacje

1.     Reklamacje związane z Promocjami, Uczestnik Promocji może składać w czasie trwania Promocji oraz w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia.

2.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Promocji, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamację można zgłaszać do Działu Reklamacji Spółki:

1)     pocztą na adres siedziby Spółki,

2)     pocztą elektroniczną na adres e-mail: dzial.reklamacji@etos.pl

3.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4.     O wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem lub pocztą elektroniczną.

5.     Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

1.     Udział Uczestnika Promocji w Promocjach oznacza akceptację zasad zawartych
w Regulaminie Promocji w Sklepie Internetowym Diverse.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Spółka.  Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników Promocji
i oświadcza, że zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uczestników Promocji oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Uczestników Promocji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.Informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w regulaminie przetwarzania danych osobowych dostępnym na stronie: https://diversesystem.com/pl/sklep/polityka-prywatnosci. Dane osobowe będą jednak przetwarzane:  za zgodą Uczestnika Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji, rozpatrzenia reklamacji i w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych danych (art. 15 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest to niezbędnym warunkiem do zakupu produktu objętego obowiązującym rabatem. Brak podania danych uniemożliwia zakup produktu.
3.     W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem norm kolizyjnych (w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), a także postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego Diverse dostępnego pod adresem: https://diversesystem.com/pl/sklep/regulamin-sklepu

4.     Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w Sklepie Internetowym Diverse, co jednak nie będzie wpływało na złożone i opłacone zamówienie przez Uczestnika Promocji w czasie trwania danej Promocji. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie ich w Sklepie Internetowym Diverse z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem ich w życie.

5.     Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy.

Newsletter

15% zniżki na zakupy

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj kod