Aplikacja Diversesystem Pobierz aplikację a dostaniesz 30 zł
przy zakupach powyżej 100 zł
ZAINSTALUJ

Karta podarunkowa

REGULAMIN DIVERSE GIFT CARD

1.     Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjęto następujące rozumienie pojęć:

·       Sprzedawca / Wydawca - ETOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 178415, NIP 584-030-32-02, o kapitale zakładowym w wysokości 55.055.102 zł (wpłaconym w całości).

·       Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabyła od Sprzedawcy Diverse Gift Card.

·       Diverse Gift Card – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty lub w formie kodu numerycznego o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, oznaczony indywidualnym kodem, uprawniający okaziciela do jego realizacji wyłącznie w Sklepie Diverse w celu nabycia Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Diverse, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Karta występuje w dwóch wariantach graficznych Diverse Gift Card oraz Misha Gift Card jako ten sam bon towarowy uprawniający do tych samych świadczeń.

·       Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.diversesystem.com i http://www.outletdiverse.com za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia poprzez sprzedaż na odległość towarów z oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.

·       Sklep Diverse – sklep stacjonarny marki Diverse prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na jego rzecz.

·       Towar – rzecz ruchoma z oferty Sprzedawcy w Sklepie Diverse będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

·       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w Sklepie Diverse, której przedmiotem są Towary.

·       Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki wydawania i użytkowania Diverse Gift Card.

·       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

·       Administrator Danych Osobowych – Etos S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23.

2.     Wydawca wydając Klientowi Diverse Gift Card, w zamian za otrzymane od niego środki pieniężne w określonej kwocie, które przechodzą na jego własność, zobowiązuje się do wydania mu Diverse Gift Card o wartości nominalnej odpowiadającej wysokości otrzymanych środków.

3.     Diverse Gift Card wydawana jest o wartości nominalnej od kwoty 10 zł do kwoty 5.000 zł.

4.     Diverse Gift Card może być zrealizowana wyłącznie w celu nabycia Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Diverse i pokrycia ceny kupowanych Towarów brutto, w terminie ważności Diverse Gift Card podanej na Diverse Gift Card. Po dokonaniu Umowy sprzedaży Towarów wartość nominalna Diverse Gift Card ulegnie obniżeniu o pokrytą przez Klienta w tej formie cenę. Jeśli cena nabywanego Towaru jest wyższa, niż wartość środków posiadanych przez Klienta podczas zawierania Umowy sprzedaży na Diverse Gift Card, Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną kupowanego Towaru, a wysokością Diverse Gift Card. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość nabywanego Towaru jest niższa, niż wartość środków posiadanych przez Klienta podczas zawierania Umowy sprzedaży na Diverse Gift Card – środki te pozostają do wykorzystania (w terminie ważności Diverse Gift Card), na tej karcie.

5.     Diverse Gift Card może być wykorzystana wielokrotnie w terminie okresu jego ważności, który wynosi 12 miesięcy od dnia wydania.

6.     Diverse Gift Card nie może być zrealizowana w celu nabycia Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

7.     Niewykorzystane środki na Diverse Gift Card nie podlegają wymianie na gotówkę.

8.     Diverse Gift Card nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy.

9.     W przypadku skorzystania z Diverse Gift Card, a następnie rezygnacji w jakikolwiek sposób z Umowy sprzedaży Towaru, Klientowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wykorzystanej Diverse Gift Card, a środki zostaną zwrócone bezpośrednio na Diverse Gift Card.

10.  Wydawca ma prawa odmówić realizacji Diverse Gift Card w wypadku:

·       upływu terminu ważności Diverse Gift Card lub

·       braku technicznej możliwości realizacji Diverse Gift Card, w szczególności poprzez niemożność uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub uszkodzenia Diverse Gift Card w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na tej karcie.

Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Diverse Gift Card wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Sklepy Diverse połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy. W sytuacji braku możliwości realizacji Diverse Gift Card z wyżej wymienionych powodów, Klient uzyska informację od pracowników danego Sklepu Diverse, w którym Sklepie Diverse w najbliższej lokalizacji może skutecznie skorzystać z Diverse Gift Card. W przypadku kiedy problem będzie miał charakter ogólny i dotyczyć będzie całej sieci Sklepów Diverse, Klient zostanie poinformowany o możliwości pozostawienia danych kontaktowych w celu późniejszego przekazania informacji o zakończonej awarii. Dane kontaktowe, jeśli zawierać będą dane osobowe Klienta przetwarzane będą za jego zgodą przez Sprzedawcę jako Administratora Danych Osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11.  Klient może sprawdzić aktualny stan środków na Diverse Gift Card bezpośrednio w Sklepie Diverse.

12.  Po wydaniu Diverse Gift Card Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jej utratę lub posłużenie się nią przez osobę trzecią, jeżeli nastąpi to z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy.

13.  Diverse Gift Card nie jest kartą płatniczą, instrumentem płatniczym, ani instrumentem pieniądza elektronicznego.

14.  Reklamacje dotyczące Diverse Gift Card mogą być składane w Salonach Diverse oraz listownie na adres siedziby Wydawcy. Reklamacje powinny zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, aby umożliwić Wykonawcy udzielenie odpowiedzi, oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Wydawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

15.  Składając reklamację i wskazując swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu rozpoznania reklamacji przez Administratora danych osobowych – Sprzedawcę, tj. Etos S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej 23. Sprzedawca zapewnia przy tym ochronę danych osobowych zgłaszających reklamację Klientów i oświadcza, że zobowiązuje się przetwarzać ich dane osobowe oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Klientów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na regulaminie przetwarzania danych dostępnym na stronie: https://diversesystem.com/pl/sklep/polityka-prywatnosci. Dane osobowe będą przy tym przetwarzane:  za zgodą osoby reklamującej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rozpoznania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Składającemu Klientowi reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych danych (art. 15 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter

15% zniżki na zakupy

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj kod